ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567
 • โครงการสหกรณ์อาสาทำดีด้วยหัวใจ
 • สหกรณ์ออมดีมีสุข
 • 132xu
 • แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5
 • ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ
 • Award 66
 • Banner ITA 66
 • Banner App Moac

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้ตรวจราชการ
  สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • โครงการยกระดับสถาบันเกษตรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
  • โครงการยกระดับสถาบันเกษตรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
  • การติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง
  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
  • โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
  • โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
  • โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน
  • โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า (ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.

  เมนูอื่นๆ

  Action plan
  รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี
  รายงานการประชุม
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  เอกสารดาวน์โหลด
  งบทดลองรายเดือน
  workD
  Infographic
  profile สหกรณ์
  profile กลุ่มเกษตรกร
  profile กลุ่มอาชีพ
  e-project
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
  Copy right All Reserve 2023
  รูปภาพ จากเว็ปไซต์ freepik.com , flaticon.com

  BACK TO TOP